در حال بارگذاری ... لطفا شکیبا باشید
WXJ-01-2
پنج پر آلومینیومی با شعاع پر 350 میلیمتر ، داخل پر ها رنگ شده قابل استفاده با جکهای استاندارد و مناست برای صندلیهای مدیریتی
مشاهده توضیحات تکمیلی
WXJ-114
پنج پر آلومینیومی با شعاع پر 350 میلیمتر ، مناسب برای صندلیهای مدیریتی
مشاهده توضیحات تکمیلی
WXJ-58
پنج پر آلومینیومی با شعاع پر 300 میلیمتر ، مناسب جهت صندلیهای کارمندی و کارشناسی
مشاهده توضیحات تکمیلی
SFA - 708
چهار پر آلومینیومی با شعاع پر 330 میلیمتر مناسب جهت صندلی های مدیریتی و کارشناسی
مشاهده توضیحات تکمیلی
WXJ-44
پایه چهار پر آلومینیومی مخصوص صندلی های تک لوکس یا مبل تک اداری با شعاع پر 340 میلیمتر
مشاهده توضیحات تکمیلی
WXJ01-03
پنج پر آلومینیومی با شعاع پر 335 میلیمتر مناسب برای صندلی های کارمندی ، کارشناسی و مدیریتی
مشاهده توضیحات تکمیلی
WXJ-01
پنج پر آلومینیومی با شعاع پر 350 میلیمتر ، قسمت داخلی پر رنگ شده مناسب برای صندلیهای مدیریتی - وضعیت : موجود - قیمت : 60000 تومان
مشاهده توضیحات تکمیلی
SFA-702
پنج پر آلومینیومی شعاع پر 320 میلیمتر مناسب جهت صندلی های کارمندی
مشاهده توضیحات تکمیلی
WXJ-04
پنج پر آلومینیومی با شعاع پر 350 میلیمتر ، قابل استفاده با جک های استاندارد ، مناسب برای صندلیهای مدیریتی
مشاهده توضیحات تکمیلی
SFA-704
پنج پر آلومینیومی با شعاع پر 350 میلیمتر مناسب جهت صندلی های مدیریتی و کارشناسی
مشاهده توضیحات تکمیلی
SFA-711
پنج پر آلومینیومی با شعاع پر 245 میلیمتر مناسب جهت صندلی های کامپیوتر
مشاهده توضیحات تکمیلی
SFA-706
پنج پر آلومینیومی با شعاع پر 350 میلیمتر مناسب جهت صندلی های مدیریتی و کارشناسی
مشاهده توضیحات تکمیلی
SFA-701
پنج پر آلومینیومی با شعاع پر 350 میلیمتر مناسب برای صندلی های مدیریتی
مشاهده توضیحات تکمیلی
SFA-709
پنج پر آلومینیومی با شعاع پر 330 میلیمتر مناسب جهت صندلی های مدیریتی و کارشناسی
مشاهده توضیحات تکمیلی
بازگشت